Вимоги до структури та змісту дипломної роботи бакалавра

Вимоги до структури та змісту дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ»На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Загальна інформація

Текстова частина дипломної роботи має в стислій та чіткій формі розкривати творчий задум роботи. Вона повинна містити постановку задачі дипломної роботи, аналіз сучасного стану проблемної області, методів розв’язання задачі, обґрунтування їхньої оптимальності, опис побудованої математичної моделі, розроблених програмних засобів, проведених експериментів, аналіз їх результатів, висновки з них.

Текстова частина також повинна містити потрібні таблиці, рисунки тощо. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо.

Оформлювати текстову частину дипломної роботи потрібно відповідно до вимог, викладених на сторінці «Вимоги до оформлення документації» (але дивись нижче шаблони оформлення).

Орієнтовний обсяг дипломної роботи має складати 50–70 сторінок (БЕЗ додатків).

Структура дипломної роботи

Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра складається з таких елементів:

 • титульний аркуш установленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Завдання на дипломну роботу» встановленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Анотація» (українською мовою)
 • «Abstract» (анотація англійською мовою)
 • «Зміст»
 • «Перелік умовних позначень, скорочень і термінів»
 • «Вступ»
 • розділи
 • «Висновки»
 • «Перелік посилань»
 • додатки

Титульний аркуш

Титульний аркуш потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «До захисту допущено» потрібно вказати рік захисту роботи
 • у полі «Керівник» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали керівника дипломної роботи. Інформацію про посади, наукові ступені, учені звання викладачів кафедри можна знайти на сторінці «Викладачі»
 • нижче від керівника на окремих рядках потрібно вказати посади, наукові ступені, учені звання, прізвища та ініціали консультантів окремих розділів дипломної роботи (за наявності)
 • у полі «Консультант із нормоконтролю» потрібно вказати старший викладач Мальчиков В. В.
 • у полі «Рецензент» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали рецензента дипломної роботи.

Завдання на дипломну роботу

«Завдання на дипломну роботу» потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» потрібно вказати рік затвердження завдання на дипломну роботу. У літню сесію 2020 року потрібно вказати 2020 р.
 • у першому пункті потрібно вказати тему дипломної роботи, прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання керівника роботи, а також реквізити наказу, яким їх затверджено.
 • у другому пункті потрібно вказати термін подання переплетеної роботи на кафедру.
 • у пункті «Вихідні дані до роботи» потрібно вказати кількісні/якісні показники щодо умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість дослідження, конкретизують методику розв’язання задачі та проведення експерименту
 • у пункті «Зміст роботи» потрібно вказати завдання з окремих частин дипломної роботи. Формулювати ці завдання потрібно в наказовому способі, починаючи зі слів «розробити», «виконати», «проаналізувати», «провести» тощо
 • у пункті «Перелік ілюстративного матеріалу» потрібно вказати назви ключових для дипломної роботи рисунків та слайдів презентації, із якою студент виступатиме під час захисту дипломної роботи
 • у пункті «Консультанти розділів роботи» потрібно в окремих рядках таблиці вказати назви розділів, а також прізвища, ініціали та посади консультантів цих розділів (за наявності, у протилежному випадку цей пункт можна пропустити). Варто зазначити, що консультант із нормоконтролю є консультантом усієї роботи, а не окремих розділів, тому в цьому пункті його зазначати непотрібно
 • у пункті «Дата видачі завдання» потрібно вказати дату, коли студенту було видано завдання на дипломну роботу.

У «Календарному плані» потрібно в табличній формі подати етапи виконання дипломної роботи та терміни їх виконання. Стовпець «Примітка» можна залишити незаповненим.

Анотація

«Анотація» повинна стисло відображати загальну характеристику та основний зміст дипломної роботи. Обсяг «Анотації» повинен становити не менше за 650 знаків (із пробілами).

«Анотацію» потрібно виконувати згідно з такою структурою:

 • відомості про обсяг дипломної роботи (БЕЗ додатків), кількість рисунків, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за «Переліком посилань»
 • мета роботи
 • методи, розглянуті в роботі, критерії, за якими здійснювався вибір методу(-ів) для роботи, метод(-и), вибраний(-і) для використання в роботі
 • основні результати, яких було досягнуто в процесі виконання роботи. При цьому потрібно використовувати безособові форми дієслова доконаного способу минулого часу, наприклад, «виконано», «реалізовано», «проведено», «спроектовано» тощо
 • відомості щодо апробації результатів дипломної роботи (виступи на наукових конференціях, публікації в наукових журналах, довідки про впровадження тощо) чи рекомендації щодо використання результатів
 • ключові слова (від 5 до 20 позицій)

«Abstract» (анотація англійською мовою) повинна бути перекладом анотації українською мовою. Обсяг «Abstract» повинен становити не менше за 650 знаків (із пробілами).

Вступ

«Вступ» має відображати актуальність роботи на основі стислого огляду сучасного стану проблемної області.

Розділи дипломної роботи

Першим розділом роботи обов’язково повинен бути розділ «Постановка задачі», який повинен містити мету роботи, завдання, які потрібно розв’язати для її досягнення, вимоги до розроблюваних у роботі математичних методів та програмних засобів.

У наступних розділах дипломної роботи потрібно подати:

 • огляд існуючих теоретичних та практичних рішень за тематикою роботи, критерії вибору методу(-ів) для використання в роботі, порівняльний аналіз розглянутих рішень за відповідними критеріями
 • опис побудованої математичної моделі та методу(-ів) розв’язання поставленої задачі
 • опис програмних засобів розв’язання поставленої задачі, у т. ч. розроблених алгоритмів
 • опис випробування розроблених програмних засобів

Кожний розділ роботи, окрім «Постановки задачі», повинен закінчуватися підрозділом «Висновки до розділу».

Висновки

У «Висновках» потрібно викласти найважливіші результати, одержані в дипломній роботі, потрібно зазначити якісні та кількісні показники відповідних результатів.

«Висновки» потрібно оформлювати у вигляді нумерованого списку, кількість позицій якого, як правило, відповідає кількості завдань, викладених у «Постановці задачі».

Перелік посилань

«Перелік посилань» потрібно оформлювати за вимогами, викладеними на сторінці «Вимоги до оформлення документації».

У «Переліку посилань» НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

 • посилання на джерела, що не мають наукової цінності
 • посилання на сторінки Вікіпедії та схожі ресурси, у яких відсутній процес наукового рецензування
 • сайти рефератів та інші накопичувачі документів, що не мають наукової цінності
 • курсові й лабораторні роботи
 • файлообмінники (та інші схожі ресурси)

Замість посилання на файл із відсканованим джерелом потрібно наводити опис друкованого видання!

Додатки

У дипломній роботі, серед інших, повинні бути такі обов’язкові додатки:

 • першим додатком повинен бути додаток «Лістинги програм», до якого потрібно винести лістинги програмного коду реалізації описаних у роботі математичних моделей, методів та алгоритмів. Код графічного інтерфейсу користувача можна не наводити. Не менше 30% рядків лістингів повинні складати коментарі. Обсяг лістингів повинен складати 15–40 сторінок. Варто пам’ятати, що обсяг лістингів не впливає на обсяг дипломної роботи!
 • передостаннім додатком повинен бути додаток «Ілюстративний матеріал», до якого потрібно винести слайди презентації, із якою студент виступатиме під час захисту дипломної роботи
 • останнім додатком, за наявності відповідних матеріалів, повинен бути додаток «Довідки про впровадження результатів роботи», до якого потрібно винести скан-копії довідок (актів) про впровадження результатів дипломної роботи. У випадку відсутності таких матеріалів цей додаток можна не наводити

Шаблони оформлення

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони оформлення, які враховують вищенаведені вимоги, а також вимоги до оформлення титульних аркушів та завдань на дипломну роботу. Актуальний варіант цих шаблонів оформлення надаються студентам під час проходження переддипломної практики.