Правила здачі сесії

Семестровий контроль на кафедрі прикладної математики проводиться згідно з Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ». На поточній сторінці наведено тільки найважливіші моменти.

Контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом зі спеціальності (спеціалізації). Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати трьох, а заліків — шести (не враховуючи заліків із практики та фізичного виховання), із них диференційованих заліків — не більше трьох.

Семестрові заліки з дисципліни проводяться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами роботи студента в семестрі (виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та контрольних робіт), якщо він отримав не менше 60 балів за рейтинговою системою оцінювання (РСО). Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується деканом факультету і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за шкалою ECTS (оцінки A, B, C, D, E, Fx, F), а також за традиційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», для заліків — «зараховано», «не зараховано») і вносяться до екзаменаційно-залікової відомості.

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи та індивідуальні завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр із цієї дисципліни. При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис «не допущений». Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною його недопущення до семестрового контролю з інших дисциплін.

У разі отримання незадовільної оцінки (Fx), перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється деканом. Оцінка комісії є остаточною.

Якщо студента було допущено до складання семестрового контролю, але він не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.

Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість протягом тижня після закінчення сесії.