Вимоги до рецензій на випускні атестаційні роботи

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», до кожної випускної атестаційної роботи додається рецензія.

Структура рецензії

Рецензію складають у довільній формі із зазначенням:

 • відповідності атестаційної роботи затвердженим темі та завданню
 • актуальності теми
 • реальності атестаційної роботи (її виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри тощо)
 • загального огляду змісту атестаційної роботи
 • ступеня використання сучасних досягнень науки, математичних методів, інформаційних технологій
 • обґрунтованості та оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів
 • наявності й повноти експериментального підтвердження прийнятих рішень
 • якості виконання та відповідності атестаційної роботи вимогам чинних стандартів (ДСТУ 3008:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 тощо)
 • можливості впровадження результатів атестаційної роботи
 • вад атестаційної роботи (обов’язково)

Останнім реченням рецензії повинне бути таке речення:

 • для дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра: «Вважаю, що за своїм рівнем рецензована робота відповідає вимогам до атестаційних робіт ступеня бакалавра за спеціальністю 113 Прикладна математика та заслуговує на оцінку «[відмінно/добре/задовільно]», а її автор — [прізвище, ініціали студента] — заслуговує на присвоєння йому кваліфікації бакалавр з прикладної математики.»
 • для магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра: «Вважаю, що за своїм рівнем рецензована дисертація відповідає вимогам до атестаційних робіт ступеня магістра за спеціальністю 113 Прикладна математика та заслуговує на оцінку «[відмінно/добре/задовільно]», а її автор — [прізвище, ініціали студента] — заслуговує на присвоєння йому кваліфікації магістр з прикладної математики.»

Під словом «Рецензент» потрібно вказати науковий ступінь, учене звання та посаду (по лівому краю), ініціали та прізвище (по правому краю) рецензента випускної атестаційної роботи.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! На всіх рецензіях повинні бути печатки, навіть якщо рецензентом є співробітник факультету прикладної математики!

Шаблони оформлення рецензій

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони оформлення рецензій, які враховують вищенаведені вимоги:

 • бакалаври: шаблон MS Word. В окремих місцях жовтим кольором виділено позиції, які студент повинен привести у відповідність до своєї роботи
 • магістри: шаблон MS Word. В окремих місцях жовтим кольором виділено позиції, які студент повинен привести у відповідність до своєї дисертації