Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації

Вимоги до структури та змісту магістерської дисертації на здобуття ступеня магістра викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ». На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Загальна інформація

Магістерська дисертація — це результат дослідження певного об’єкта (системи, процесу, явища, інформаційної технології), його характеристик, властивостей. Магістерська дисертація має бути пов’язана з вирішенням науково-прикладних задач, обумовлених специфікою прикладної математики.

Зміст дисертації має бути присвячено темі дослідження, досягненню мети, вирішенню поставлених завдань. Неприпустимі будь-які відступи, що не стосуються завдань дослідження. Зміст дисертації передбачає:

 • формулювання науково-прикладної задачі, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану розв’язання задачі за матеріалами вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, обґрунтування цілей дослідження
 • аналіз можливих методів та методик дослідження, обґрунтований вибір (розроблення) методу дослідження
 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження
 • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методологічного значення
 • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів
 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях (не нижче за факультетський рівень), публікацій у наукових журналах і збірниках

Оформлювати магістерську дисертацію потрібно відповідно до вимог, викладених на сторінці «Вимоги до оформлення документації» (але дивись нижче шаблони оформлення).

Орієнтовний обсяг магістерської дисертації має складати 80–120 сторінок (БЕЗ додатків).

За результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць у вигляді доповідей на наукових конференціях (не нижче за факультетський рівень), публікацій у наукових журналах і збірниках.

Структура магістерської дисертації

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра складається з таких елементів:

 • титульний аркуш установленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Завдання на магістерську дисертацію» установленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Реферат» (українською мовою)
 • «Abstract» (реферат англійською мовою)
 • «Зміст»
 • «Перелік умовних позначень, скорочень і термінів»
 • «Вступ»
 • розділи
 • «Висновки»
 • «Список використаної літератури»
 • додатки

Титульний аркуш

Титульний аркуш потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «На правах рукопису» потрібно вказати УДК магістерської дисертації. Список УДК можна знайти тут
 • у графі «До захисту допущено» потрібно вказати рік захисту дисертації
 • у полі «Науковий керівник» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали наукового керівника магістерської дисертації. Інформацію про посади, наукові ступені, учені звання викладачів кафедри можна знайти на сторінці «Викладачі»
 • нижче від наукового керівника на окремих рядках потрібно вказати посади, наукові ступені, учені звання, прізвища та ініціали консультантів окремих розділів магістерської дисертації (за наявності)
 • у полі «Консультант із нормоконтролю» потрібно вказати старший викладач Мальчиков В. В.
 • у полі «Рецензент» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали рецензента магістерської дисертації.

Завдання на магістерську дисертацію

«Завдання на магістерську дисертацію» потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» потрібно вказати рік затвердження завдання на магістерську дисертацію. У літню сесію 2020 року потрібно вказати 2020 р.
 • у першому пункті потрібно вказати тему магістерської дисертації, прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання наукового керівника дисертації, а також реквізити наказу, яким їх затверджено.
 • у другому пункті потрібно вказати термін подання переплетеної дисертації на кафедру.
 • у пункті «Об’єкт дослідження» потрібно вказати об’єкт дослідження (яким є певна система, процес, явище, інформаційна технологія), що породжує проблемну ситуацію і обраний для дослідження
 • у пункті «Предмет дослідження» потрібно вказати предмет дослідження, яким є певні властивості, характеристики об’єкта, на які безпосередньо спрямовано дослідження; предмет дослідження визначає тему дисертації
 • у пункті «Перелік завдань, які потрібно розробити» потрібно вказати завдання з окремих частин магістерської дисертації. Формулювати ці завдання потрібно в наказовому способі, починаючи зі слів «розробити», «виконати», «проаналізувати», «провести» тощо
 • у пункті «Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу» потрібно вказати назви ключових для магістерської дисертації рисунків та слайдів презентації, із якою студент виступатиме під час захисту магістерської дисертації
 • у пункті «Орієнтовний перелік публікацій» потрібно вказати (орієнтовні) назви публікацій студента за темою дисертації в наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалів, тез доповідей наукових конференцій тощо
 • у пункті «Консультанти розділів дисертації» потрібно в окремих рядках таблиці вказати назви розділів, а також прізвища, ініціали та посади консультантів цих розділів (за наявності, у протилежному випадку цей пункт можна пропустити). Варто зазначити, що консультант із нормоконтролю є консультантом усієї дисертації, а не окремих розділів, тому в цьому пункті його зазначати непотрібно
 • у пункті «Дата видачі завдання» потрібно вказати дату, коли студенту було видано завдання на магістерську дисертацію.

У «Календарному плані» потрібно в табличній формі подати етапи виконання магістерської дисертації та терміни їх виконання. Стовпець «Примітка» можна залишити незаповненим.

Реферат

«Реферат» призначено для ознайомлення з дисертацією. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дозволяє розкрити сутність дослідження.

«Реферат» повинен складатися з таких пунктів (дивись нижче шаблони оформлення):

 • відомості про обсяг магістерської дисертації (БЕЗ додатків), кількість рисунків, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за «Списком використаної літератури»
 • «Актуальність теми»: розкриття сутності та стану розв’язування науково-прикладної задачі та її актуальності й значущості, обґрунтування доцільності проведення дослідження
 • «Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами»: у цьому пункті достатньо зазначити наступне: «Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».»
 • «Мета і задачі дослідження»: мета дослідження та задачі, які потрібно розв’язати для її досягнення. Мета — це запланований результат дослідження. Метою будь-якої наукової праці є виявлення нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей, уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених. Задачі дослідження формулюють у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження або у вигляді послідовного вирішення окремих питань наукового дослідження по відношенню до всієї магістерської дисертації. Задачі дослідження потрібно оформлювати у вигляді ненумерованого списку
 • «Об’єкт дослідження»: цей пункт повинен повністю відповідати пункту «Об’єкт дослідження» з «Завдання на магістерську дисертацію»
 • «Предмет дослідження»: цей пункт повинен повністю відповідати пункту «Предмет дослідження» з «Завдання на магістерську дисертацію»
 • «Методи дослідження»: перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в дисертації мети. Подавати методи потрібно, обов’язково вказуючи, для чого їх було використано
 • «Наукова новизна одержаних результатів»: короткий виклад нових здобутків, які студент одержав самостійно. При цьому потрібно зазначити відмінність одержаних результатів від відомих раніше. Положення наукової новизни потрібно оформлювати у вигляді ненумерованого списку, кожна позиція якого повинна мати таку орієнтовну структуру: «уперше/удосконалено/дістало подальший розвиток […], який відрізняється від існуючих тим, що […], що дало можливість […]»
 • «Практичне значення одержаних результатів»: відомості про застосування результатів досліджень або рекомендації щодо їх впровадження (використання). За наявності відповідних матеріалів, потрібно навести короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій та реквізитів відповідних документів
 • «Апробація результатів дисертації»: відомості про виступи студента на наукових конференціях, семінарах тощо за темою дисертації
 • «Публікації»: відомості про публікації студента за темою дисертації в наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалів, тез доповідей наукових конференцій тощо (потрібно вказати тільки їх загальну кількість, а також кількості праці за категоріями, окремо зазначивши кількість одноосібних праць за кожною категорією)
 • ключові слова (від 5 до 15 позицій)

«Abstract» (реферат англійською мовою) повинен бути перекладом реферату українською мовою. При цьому назви пунктів реферату повинні мати такий переклад:

 • «Актуальність теми» — «Topic Relevance»
 • «Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами» — «Thesis connection to scientific programs, plans, and topics» (у цьому пункті достатньо зазначити наступне: «The thesis was prepared according to the scientific research plan of the Applied Mathematics Department of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.”»)
 • «Мета і задачі дослідження» — «Research goal and objectives»
 • «Об’єкт дослідження» — «Object of research»
 • «Предмет дослідження» — «Subject of research»
 • «Методи дослідження» — «Methods of research»
 • «Наукова новизна одержаних результатів» — «Scientific contribution»
 • «Практичне значення одержаних результатів» — «Practical value of obtained results»
 • «Апробація результатів дисертації» — «Approbation of the thesis results»
 • «Публікації» — «Publications»

Вступ

«Вступ» має містити огляд літератури, який розкриває стан науково-прикладної задачі та її значущість. У ньому потрібно зазначити питання, що залишились невирішеними, та визначити місце дисертації у розв’язанні відповідної задачі.

Розділи магістерської дисертації

У розділах магістерської дисертації потрібно подати:

 • огляд існуючих теоретичних та практичних рішень за темою дисертації, їх порівняльний аналіз
 • опис нової або вдосконаленої побудованої математичної моделі, методу(-ів) розв’язання поставленої задачі
 • опис програмних засобів розв’язання поставленої задачі, у т. ч. розроблених алгоритмів. У магістерській дисертації непотрібно описувати графічний інтерфейс користувача, пам’ятку користувача та інші характеристики програмних засобів, що не стосуються проведеного дослідження
 • опис випробування програмних засобів, що реалізують розроблені/удосконалені в дисертації математичні моделі та методи

У випадку, якщо магістерська дисертація має виражений інженерний характер, один із її розділів може бути присвячено розробленню стартапу. Структура такого розділу повинна відповідати чинним нормативним документам КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кожний розділ роботи повинен закінчуватися підрозділом «Висновки до розділу».

Висновки

У «Висновках» потрібно викласти найважливіші наукові та практичні результати, одержані в дисертації, потрібно зазначити якісні та кількісні показники відповідних результатів, висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання результатів.

«Висновки» потрібно оформлювати у вигляді нумерованого списку, кількість позицій якого, як правило, відповідає кількості задач дослідження, викладених у «Рефераті».

Список використаної літератури

«Список використаної літератури» потрібно оформлювати за вимогами, які висувають до «Переліку посилань» на сторінці «Вимоги до оформлення документації».

У «Списку використаної літератури» обов’язково повинні бути посилання на власні роботи студента, на які, у свою чергу, повинні бути посилання в тексті дисертації.

У «Списку використаної літератури» НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

 • посилання на джерела, що не мають наукової цінності
 • посилання на сторінки Вікіпедії та схожі ресурси, у яких відсутній процес наукового рецензування
 • сайти рефератів та інші накопичувачі документів, що не мають наукової цінності
 • курсові й лабораторні роботи
 • файлообмінники (та інші схожі ресурси)

Замість посилання на файл із відсканованим джерелом потрібно наводити опис друкованого видання!

Апробація результатів магістерської дисертації

За результатами виконання магістерської дисертації має бути опубліковано не менше двох праць у вигляді доповідей на наукових конференціях (не нижче за факультетський рівень), публікацій у наукових журналах і збірниках.

Додатки

У магістерській дисертації, серед інших, повинні бути такі обов’язкові додатки:

 • першим додатком повинен бути додаток «Лістинги програм», до якого потрібно винести лістинги програмного коду реалізації описаних у дисертації математичних моделей, методів та алгоритмів. Код графічного інтерфейсу користувача можна не наводити. Не менше 30% рядків лістингів повинні складати коментарі. Обсяг лістингів повинен складати 15–40 сторінок. Варто пам’ятати, що обсяг лістингів не впливає на обсяг магістерської дисертації!
 • передостаннім додатком повинен бути додаток «Ілюстративний матеріал», до якого потрібно винести слайди презентації, із якою студент виступатиме під час захисту магістерської дисертації
 • останнім додатком, за наявності відповідних матеріалів, повинен бути додаток «Довідки про впровадження результатів дисертації», до якого потрібно винести скан-копії довідок (актів) про впровадження результатів магістерської дисертації. У випадку відсутності таких матеріалів цей додаток можна не наводити

Шаблони оформлення

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони оформлення, які враховують вищенаведені вимоги, а також вимоги до оформлення титульних аркушів та завдань на магістерську дисертацію. Актуальний варіант цих шаблонів оформлення надаються студентам під час проходження переддипломної практики.