Вимоги до відгуків керівників випускних атестаційних робіт

Згідно з Положенням про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ», (науковий) керівник випускної атестаційної роботи повинен підготувати відгук із характеристикою діяльності студента під час виконання роботи.

Структура відгуку

Відгук складають у довільній формі із зазначенням:

 • актуальності теми, в інтересах або на замовлення якої організації виконано атестаційну роботу (у рамках науково-дослідної роботи кафедри, на замовлення підприємства, організації тощо)
 • відповідності виконаної атестаційної роботи виданому завданню
 • короткого критичного огляду змісту окремих частин атестаційної роботи із зазначенням найважливіших питань, у яких виявилася самостійність студента, рівень його теоретичної та практичної підготовки
 • рівня розкриття окремих питань та ступеня самостійності студента під час виконання атестаційної роботи
 • умінь студента аналізувати літературні джерела, приймати обґрунтовані інженерні та наукові рішення, застосовувати сучасні математичні методи та інформаційні технології, проводити математичне моделювання, аналізувати результати проведених експериментів
 • найважливіших теоретичних і практичних результатів атестаційної роботи, їх апробації (участь у конференціях, семінарах, публікації в наукових журналах тощо)
 • інших питань, які характеризують професійні якості студента

Останнім реченням відгуку повинне бути таке речення:

 • для дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра: «Вважаю, що за своїм рівнем робота відповідає вимогам, які висувають до атестаційних робіт ступеня бакалавра за спеціальностю 113 Прикладна математика, а її автор — [прізвище, ініціали студента] — заслуговує на присвоєння йому кваліфікації бакалавр з прикладної математики.»
 • для магістерських дисертацій на здобуття ступеня магістра: «Вважаю, що за своїм рівнем дисертація відповідає вимогам, які висувають до атестаційних робіт ступеня магістра за спеціальністю 113 Прикладна математика, а її автор — [прізвище, ініціали студента] — заслуговує на присвоєння йому кваліфікації магістр з прикладної математики.»

Під словами «Керівник дипломної роботи» («Керівник дипломного проекту», «Науковий керівник магістерської дисертації») потрібно вказати науковий ступінь, учене звання та посаду (по лівому краю), ініціали та прізвище (по правому краю) (наукового) керівника випускної атестаційної роботи. Інформацію про посади, наукові ступені, учені звання викладачів кафедри можна знайти на сторінці «Викладачі»

Шаблони оформлення відгуків

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони оформлення відгуків, які враховують вищенаведені вимоги:

 • бакалаври: шаблон MS Word. В окремих місцях жовтим кольором виділено позиції, які студент повинен привести у відповідність до своєї роботи
 • магістри: шаблон MS Word. В окремих місцях жовтим кольором виділено позиції, які студент повинен привести у відповідність до своєї дисертації