Алгебра та геометрія. Лінійна алгебра

ПрограмаБакалаврат
Семестросінь
Курс1
Кількість кредитів ECTS4,5

Опис дисципліни

Вивчення кредитного модуля «Алгебра та геометрія-1. Лінійна алгебра» дозволяє сформувати у студентів компетенції, необхідні для розв’язання практичних задач професійної діяльності, пов’язаної з аналізом та використанням математичних методів.

 

Кредитний модуль «Алгебра та геометрія-1. Лінійна алгебра» забезпечує вивчення кредитного модуля «Алгебра та геометрія 2. Аналітична геометрія»,  дисциплін «Математичне моделювання», «Системний аналіз», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Методи обчислень», «Обчислювальна геометрія та комп‘ютерна графіка»  навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 113 Прикладна математика, а також дисциплін «Чисельні методи математичної фізики» та «Моделювання складних систем» навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 113 Прикладна математика.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • вивчити основні поняття і термінологію лінійної алгебри та аналітичної геометрії;
 • виконувати аналіз задач та обирати відповідний метод для їх розв‘язку;
 • формулювати математичні задачі;
 • визначати розв‘язки поставлених задач

 1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • термінології та символіки лінійної алгебри та аналітичної геометрії;
 • знання таких алгебраїчних понять, як матриці, визначники, системи лінійних рівнянь, лінійний векторний простір, базис простору;
 • знання таких геометричних понять, як вектор, різні види векторних добутків, пряма на площині, лінії другого порядку.
 • методики обрання методів розв‘язку поставлених математичних задач з їх обґрунтуванням.

уміння:

 • аналізувати  поставлену математичну задачу;
 • оцінювати її складність і обирати відповідний метод розв‘язку.

досвід:

 • роботи з алгебраїчними структурами;
 • застосування отриманих знань на практиці.