Вимоги до структури та змісту дипломного проекту спеціаліста

Вимоги до структури та змісту дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» викладено в Положенні про випускну атестацію студентів НТУУ «КПІ». На кафедрі прикладної математики на основі цих вимог розроблено уточнені вимоги, які враховують специфіку спеціальності.

Загальна інформація

Пояснювальна записка до дипломного проекту має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту. Вона повинна містити постановку задачі дипломного проекту, аналіз сучасного стану проблемної області, методів розв’язання задачі, обґрунтування їхньої оптимальності, опис побудованої математичної моделі, розроблених програмних засобів, проведених експериментів, аналіз їх результатів, висновки з них.

Пояснювальна записка також повинна містити потрібні таблиці, рисунки тощо. У ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо.

Оформлювати пояснювальну записку до дипломного проекту потрібно відповідно до вимог, викладених на сторінці «Вимоги до оформлення документації» (але дивись нижче шаблони оформлення).

Орієнтовний обсяг пояснювальної записки до дипломного проекту має складати 80–100 сторінок (БЕЗ додатків).

Структура пояснювальної записки до дипломного проекту

Пояснювальна записка до дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» складається з таких елементів:

 • титульний аркуш установленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Завдання на дипломний проект» установленого зразка (дивись нижче шаблони оформлення)
 • «Анотація» (українською мовою)
 • «Abstract» (анотація англійською мовою)
 • «Зміст»
 • «Перелік умовних позначень, скорочень і термінів»
 • «Вступ»
 • розділи
 • «Висновки»
 • «Перелік посилань»
 • додатки

Титульний аркуш

Титульний аркуш потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «До захисту допущено» потрібно вказати рік захисту проекту
 • у полі «Керівник» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали керівника дипломного проекту. Інформацію про посади, наукові ступені, учені звання викладачів кафедри можна знайти на сторінці «Викладачі»
 • нижче від керівника на окремих рядках потрібно вказати посади, наукові ступені, учені звання, прізвища та ініціали консультантів окремих розділів пояснювальної записки (за наявності)
 • у полі «Консультант із нормоконтролю» потрібно вказати старший викладач Мальчиков В. В.
 • у полі «Рецензент» потрібно вказати посаду, науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали рецензента дипломного проекту. Інформацію про посади, наукові ступені, учені звання рецензентів можна знайти в Списку рецензентів

Завдання на дипломний проект

«Завдання на дипломний проект» потрібно виконувати згідно з шаблоном оформлення, наведеним наприкінці цієї сторінки. При цьому:

 • у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ» потрібно вказати рік затвердження завдання на дипломний проект. У зимову сесію 2017 року потрібно вказати 2017 р.
 • у першому пункті потрібно вказати тему дипломного проекту, прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання керівника проекту, а також реквізити наказу, яким їх затверджено. У зимову сесію 2017 року відповідну інформацію можна дізнатися безпосередньо з наказу
 • у другому пункті потрібно вказати термін подання переплетеної пояснювальної записки до проекту на кафедру. У зимову сесію 2017 року потрібно вказати дату «14» грудня 2017 р.
 • у пункті «Вихідні дані до проекту» потрібно вказати кількісні/якісні показники об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розроблення в дипломному проекті; умови, у яких повинен функціювати об’єкт проектування
 • у пункті «Зміст пояснювальної записки» потрібно вказати завдання з окремих частин дипломного проекту. Формулювати ці завдання потрібно в наказовому способі, починаючи зі слів «розробити», «виконати», «проаналізувати», «провести» тощо
 • у пункті «Перелік ілюстративного матеріалу» потрібно вказати назви ключових для дипломного проекту рисунків та слайдів презентації, із якою студент виступатиме під час захисту дипломного проекту
 • у пункті «Консультанти розділів пояснювальної записки» потрібно в окремих рядках таблиці вказати назви розділів, а також прізвища, ініціали та посади консультантів цих розділів (за наявності, у протилежному випадку цей пункт можна пропустити). Варто зазначити, що консультант із нормоконтролю є консультантом усього проекту, а не окремих розділів, тому в цьому пункті його зазначати непотрібно
 • у пункті «Дата видачі завдання» потрібно вказати дату, коли студенту було видано завдання на дипломний проект. У зимову сесію 2017 року потрібно вказати дату «1» листопада 2017 р.

У «Календарному плані» потрібно в табличній формі подати етапи виконання дипломного проекту та терміни їх виконання. Стовпець «Примітка» можна залишити незаповненим.

Анотація

«Анотація» повинна стисло відображати загальну характеристику та основний зміст дипломного проекту. Обсяг «Анотації» повинен становити не менше за 650 знаків (із пробілами).

«Анотацію» потрібно виконувати згідно з такою структурою:

 • відомості про обсяг пояснювальної записки до дипломного проекту (БЕЗ додатків), кількість рисунків, таблиць, додатків і бібліографічних найменувань за «Переліком посилань»
 • мета проекту
 • методи, розглянуті в проекті, критерії, за якими здійснювався вибір методу(-ів) для проекту, метод(-и), вибраний(-і) для використання в проекті
 • основні результати, яких було досягнуто в процесі виконання проекту. При цьому потрібно використовувати безособові форми дієслова доконаного способу минулого часу, наприклад, «виконано», «реалізовано», «проведено», «спроектовано» тощо
 • відомості щодо апробації результатів дипломного проекту (виступи на наукових конференціях, публікації в наукових журналах, довідки про впровадження тощо) чи рекомендації щодо використання результатів
 • ключові слова (від 5 до 20 позицій)

«Abstract» (анотація англійською мовою) повинен бути перекладом анотації українською мовою. Обсяг «Abstract» повинен становити не менше за 650 знаків (із пробілами).

Вступ

«Вступ» має відображати мету проекту та його актуальність на основі стислого огляду сучасного стану проблемної області.

Розділи пояснювальної записки до дипломного проекту

У розділах пояснювальної записки до дипломного проекту потрібно подати:

 • огляд існуючих теоретичних та практичних рішень за тематикою проекту, критерії вибору методу(-ів) для використання в проекті, порівняльний аналіз розглянутих рішень за відповідними критеріями, вимоги до розроблюваних у проекті математичних методів та програмних засобів
 • опис побудованої математичної моделі та методу(-ів) розв’язання задачі
 • опис програмних засобів розв’язання поставленої задачі, у т.ч. розроблених алгоритмів
 • опис випробування розроблених програмних засобів

Кожен розділ роботи повинен закінчуватися підрозділом «Висновки до розділу».

Висновки

У «Висновках» потрібно викласти найважливіші результати, одержані в дипломному проекті, потрібно зазначити якісні та кількісні показники відповідних результатів.

«Висновки» потрібно оформлювати у вигляді нумерованого списку, кількість позицій якого, як правило, відповідає кількості завдань, викладених у «Змісті пояснювальної записки» з «Завдання на дипломний проект».

Перелік посилань

«Перелік посилань» потрібно оформлювати за вимогами, викладеними на сторінці «Вимоги до оформлення документації».

У «Переліку посилань» НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ:

 • посилання на джерела, що не мають наукової цінності
 • посилання на сторінки Вікіпедії та схожі ресурси, у яких відсутній процес наукового рецензування
 • сайти рефератів та інші накопичувачі документів, що не мають наукової цінності
 • курсові й лабораторні роботи
 • файлообмінники (та інші схожі ресурси)

Замість посилання на файл із відсканованим джерелом потрібно наводити опис друкованого видання!

Додатки

У пояснювальній записці до дипломного проекту, серед інших, повинні бути такі обов’язкові додатки:

 • першим додатком повинен бути додаток «Технічне завдання», у якому повинні бути такі підрозділи:
  • «Найменування та галузь застосування»: у цьому підрозділі потрібно вказати назву об’єкта проектування та галузь його застосування
  • «Підстави для розробки»: у цьому підрозділі достатньо зазначити наступне: «Пiдставою для розробки є завдання на дипломне проектування, затверджене кафедрою прикладної математики Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнститут».»
  • «Мета розробки»: у цьому підрозділі потрібно вказати мету дипломного проекту
  • «Джерела розробки»: у цьому підрозділі потрібно вказати джерела, на основі яких здійснювалося дипломне проектування
  • «Технічні вимоги», який, у свою чергу, містить два пункти — «Вимоги до програмного продукту, що розробляється» та «Вимоги до програмного та апаратного забезпечення на етапі експлуатації». У цих пунктах потрібно стисло, у вигляді ненумерованого списку подати основні вимоги до об’єкта проектування
  • «Етапи проектування»: у цьому підрозділі достатньо розмістити таблицю, аналогічну таблиці з «Календарного плану» з «Завдання на дипломний проект»
 • другим додатком повинен бути додаток «Лістинги програм», до якого потрібно винести лістинги програмного коду реалізації описаних у пояснювальній записці математичних моделей, методів та алгоритмів. Код графічного інтерфейсу користувача можна не наводити. Не менше 30% рядків лістингів повинні складати коментарі. Обсяг лістингів повинен складати 15–40 сторінок. Варто пам’ятати, що обсяг лістингів не впливає на обсяг поснювальної записки!
 • передостаннім додатком повинен бути додаток «Ілюстративний матеріал», до якого потрібно винести слайди презентації, із якою студент виступатиме під час захисту дипломного проекту
 • останнім додатком, за наявності відповідних матеріалів, повинен бути додаток «Довідки про впровадження результатів проекту», до якого потрібно винести скан-копії довідок (актів) про впровадження результатів дипломного проекту. У випадку відсутності таких матеріалів цей додаток можна не наводити

Шаблони оформлення

Кафедра прикладної математики підготувала шаблони оформлення, які враховують вищенаведені вимоги, а також вимоги до оформлення титульних аркушів та завдань на дипломний проект:

 • стильовий файл системи LaTeX та архів із прикладом його використання
 • шаблон MS Word. На титульному аркуші, у завданні та в деяких інших місцях жовтим кольором виділено позиції, які студент повинен привести у відповідність до свого проекту